免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 發帖

[劇集口白] [190628] 霹靂靖玄錄 第四章 江湖一笑・鹿狐雙驕

霹靂靖玄錄
. ?. k$ Z8 ?- y1 h9 o3 _- n; P
$ y8 |9 a) F# l* V' A; U第四章 江湖一笑・鹿狐雙驕6 F! ]: q8 C# Q9 X9 y) v! I4 F* y

* t8 m; W) f# m( K- R7 Z5 I
( j4 n: P& M3 J6 ]9 O第一幕【天一生水,夜】+ v7 @0 Y3 g, P* O- ]# Y3 W
3 r4 v3 ]8 f# E% b! Z* [/ Z" l8 }
星垂鴻篇闊,乾坤造化奪。鹿狐雙驕會,天地風雲破。
" B+ x7 y" A  K" i& C, p占雲巾:第一賭,你輸了。+ [2 S5 _) o8 P) K4 i
琴狐:第二局,老規矩——& }, w0 L( K; R, J2 f% X& R
占雲巾:奪珠者勝!skyall.orzweb.net7 `4 S# x4 e8 `/ b' `
(河圖開). N' ^1 D- |* T4 f' p, L* _
眼神交會,湛然雙影齊動——(入畫中)
; n% b3 \- L1 ~  `4 P" q占雲巾:喝!
1 m. f7 H8 a# d) E9 `" [8 |琴狐:呀!skyall.orzweb.net0 z/ E* H% Z* L
(金珠不停飛動)- [# L8 E& j* s8 n: l& ~
再交鋒,一如傲岸古梅,冰肌玉骨,招行凌寒留香;一如清冽蒼竹,臨霜不雕,式運蕭疏脫俗。一時龍虎相爭,躍然畫上,絕代神采飛揚如繪,分不清或人或畫,識不透亦畫亦人。) F% s# h4 o3 P9 S
琴狐:嗯?/ h8 M1 P: f% ]4 n% k8 S; ^# M
占雲巾:喝!4 T) |6 b* M- i" J& ?% @" i
琴狐:呀!
* K! T+ \+ \7 G8 v) b5 D& p(占雲巾追著金珠,琴狐飛出竹笛阻止), ]/ D7 H, D+ V1 D! C: C8 b7 C% a
占雲巾:!
& F( t6 o" N5 \2 ?1 g( j) Z. jskyall.orzweb.net驀然,梅竹交會,頃刻而下,是滿天斑斕煙雨。5 n  L% x  p! k4 N
(接掌後分開)
; m) B# x& b/ f' ^% iskyall.orzweb.net占雲巾負手吐納:哈⋯⋯
/ ?( m. F* y9 F- t+ j琴狐:嗯⋯⋯+ d& Q& H3 ~  a2 z
只見兩人同聲運氣,引動方圓風雲蔚變,形成一道不世奇景,望之變色!
0 V1 z7 d* r$ M  Z0 R2 askyall.orzweb.net占雲巾:喝!永遇樂0 R5 ?: T+ Q, Y
琴狐:呀!7 k, O6 C$ k# E6 X( c9 V/ @1 v" W5 ]
眼鎖神定,翩影齊飛之際,卻聞不禁一聲——
& J* U- V- K1 _" k0 {4 k1 Z永遇樂琴狐:啊嚏!0 ?0 @! E0 h/ h6 L9 ~' Q
占雲巾:!(閃避唾沫)
4 m4 W5 R% B4 b& S' z% S琴狐:!skyall.orzweb.net5 ~9 }- q8 z. i6 C( B! I
微渺差距,勝負分明。與此同時,大地竟莫名隱隱顫動。
( y" b5 L+ S+ S3 ](切入,遠景)
. d3 k# d$ Q5 X! u* u# N! jskyall.orzweb.net禁忌城牆,封印了那段亙古悲劇,更掩埋了那段戰慄血腥,唯有斑駁磚石,好似還透著當年哀泣。高牆之後,是荒涼,是殘敗,是悲風,是死寂,更是縈繞不去的髑髏輓歌。偶然散出的恐怖巨能,往復摧殘著這片荒土,儘管那已是一片生機俱滅的絕境。" Q2 U' M. j- E
(切回)
0 B2 ?* E# X" L& H6 X. @. t琴狐:一指之距,是我贏了。
4 e5 g9 e! i% V' ]+ @, o占雲巾:你勝之不「潔」。# u  r* O# W( P5 E" q6 x
琴狐:你愛寒,我怕冷,你不也佔了地利?贏就是贏。7 R" |7 Y7 M) j3 U, Q' o
占雲巾:這一勝,你想很久了吧?算了,先物歸原主。& F% e) K9 \. ^! A" G" [: R
(二人後撤,金珠歸復河圖)
7 D$ J, f6 \, S  O$ b琴狐:雙方各取一勝,按例可互罰對方一事,我先來!嗯⋯⋯你罰過敝人的可多了⋯⋯- x) S; g5 X* {5 ^/ c
(切入,過往)永遇樂, R* n& U5 z0 Z* X
(矇眼比試投標,琴狐先投中紅心,占雲巾投中琴狐投中之處,更勝一籌)skyall.orzweb.net& Q0 w4 V. h1 i2 v% A
(切回)
# Z+ H) h9 K  Oskyall.orzweb.net占雲巾搶道:這回,吾決定罰你——
* J: D/ L4 k1 K琴狐呆萌:?* M! L$ z# s' l( y$ C) w& w6 f
占雲巾:認養這隻羊駝——(指向)  C: j' L6 `: ?
羊駝:咩——
) Z* I& {7 B) x' m+ Zskyall.orzweb.net琴狐:瞠目狐狸!skyall.orzweb.net7 G% l3 V1 }) W/ t
羊駝:咩!
( R0 h; r1 y& |+ B3 K: ^占雲巾:這是吾來此路上遇上,在牠適應環境之前,你要穿跟牠同款,讓牠安心。8 S( m, `* m/ W# z3 F
琴狐:不對吧,方才明明是我在思考要罰你什麼,為什麼又變成你在罰我?+ l0 t1 A; [+ e/ O9 m9 a
占雲巾:吾懲罰你需要原因嗎?/ l, d% D% e" F, V0 O3 ?
琴狐:鴨霸!你這個「占占自喜」!9 `  K) J  p3 {( k# {  s# [1 ?
占雲巾:安置完,幫小獸想一個名字,總不好一直叫小獸。
) L; V4 ?, x( w3 C: T永遇樂羊駝:咩⋯⋯$ J( B" a  E! K# l$ B: N
龜忘年:哈,你們好像一起在養寵物。永遇樂; D5 o  P9 @7 e* W# U' K4 d; n2 y
占雲巾二人齊聲:安靜!
2 x! ~. v2 E. ]$ w6 T占雲巾:昔有穆王八駿,色疏彩異,其一毛色炳燿,曰逾輝,或可為名。
. w7 A, T% H2 H: y% D. }, T8 a( c' @( {skyall.orzweb.net琴狐:不好吧,叫逾輝好像什麼餘灰死燼,還是叫白馬好了,白馬非馬!
( g+ [5 y: a% G2 C羊駝:咩!# e2 k" ]. C# i
占雲巾:唉,事實證明,夏蟲不可語冰。2 `1 d, V' {1 l8 O& t1 U
琴狐:名字也是需要伯樂的。
. N1 S4 S' C# J' m& o' g(占雲巾挪步)
! c/ L- f% ]6 g琴狐:你就這樣走了?我們還沒談正事啊!8 z2 ^3 Q9 Q* e: c
占雲巾停步:玉佛爺、佛文血字之事,吾已知悉,邊城不可不補,你專心佛文血字之事,缺料之事,吾會代你設法。(離開)9 P. `) @' i7 m& F* N! w7 v
琴狐:那牠呢?
5 |* u: G8 W( o+ H; M占雲巾邊走邊講:你的麒麟閣不正欠缺一隻麒麟?
+ \5 A2 \* ~: _) D琴狐:羊駝疑問,牠哪裡像麒麟?
' z+ p+ R* X; z5 n/ u3 [- _$ Y0 Y永遇樂羊駝:咩⋯⋯
) |4 N5 P* L" m7 ~( N& y% [: c琴狐:一直咩咩叫,那叫你羋麒麟好了!& O' J) P* F/ D
羋麒麟:咩⋯⋯
" ~: h. S+ R7 j& O琴狐:先將你帶回安頓再說了。(邊走邊講)奇怪,明明是我要罰他,為什麼變成是我被罰負責養?又為何我總是莫名的聽話?
3 C) v( ^; u7 k& A- O, Z3 e6 E4 S羋麒麟:咩。
4 C. ^0 K2 }/ m9 a& \+ g  `2 |+ o琴狐:你講我只能排行第三?喂!給主人一點尊重吧!
* c+ n; V1 o5 U4 ]5 h3 u% B
1 n; S5 F% H/ s0 {/ G4 y7 K
& K' z8 ?3 i$ V, N& H' I+ U第二幕【西風亭,夜】
: X! D* b0 B, {skyall.orzweb.net% ?  `% A# a! c( V0 \
西風亭內,疏樓龍宿嗜血邪變,道鋒天扇子怒上眉山,決心除禍。
3 |! j, |- p+ C7 W5 ^4 ^, ]道鋒天扇子:沈淪嗜血邪身,人之風骨,你已蕩然無存!——
2 g9 H' L  J* j. k2 m5 g疏樓龍宿(嗜血殺相):喝!
! \9 r: ?, k7 l  r- u8 G1 Y7 A/ y嗜血闇能毫不保留,龍宿身態邪狂,血爪迅動。
# ]& v" \% V9 L$ k& e" `道鋒天扇子:呀!永遇樂# j& H: Z: k/ M
天扇子拂塵蕩風雲,守若巍嶽橫峙,攻如奔濤凌厲。
$ h; x  v) I! M! A8 U* p穆仙鳳:劍子先生,現在只有一物能幫助主人!
3 J1 f& I6 s, S' [+ ?; Gskyall.orzweb.net劍子仙跡:嗯⋯⋯確實!
9 G/ F$ n9 W( e4 @, f+ q/ o* ?金陵寒鴉:吾馬上取來!(即刻入內)( ]* i% e- H. G3 x. J  T
疏樓龍宿(嗜血殺相):喝!2 c7 H! |# F, ]1 N* v
邪皇之勢忽隱忽現,鬼魅異常,霎眼鎖定道鋒御守之死角。
1 j& C4 E/ J, M3 g$ S3 nskyall.orzweb.net道鋒天扇子:嗯⋯⋯
/ g3 A+ b0 D( b! Q+ `危機間——
5 x  \( f+ b8 _7 e' ?7 Q7 j) [+ e) U道鋒天扇子祭出:道鋒天扇!
9 y/ {2 x6 z+ m2 e: j永遇樂(光耀燦然,龍宿抬手遮擋)
8 d6 ?$ _- Q+ j/ t5 v道鋒天扇子:化!(將雲展拂煦插入一旁山石,搧動變大後的天扇)呀!——. Z* p9 x  i1 o9 V
疏樓龍宿(嗜血殺相)邪翼箕張抬臂力擋:喝!* w* g5 }9 m8 V2 e( Y, L
仙器動,邪翼張,黑剎玄翳,道風天波,邪渦聖嵐相互激觸,西風亭轉眼傾毀!永遇樂$ a% _, F% {# y4 f
劍子仙跡與仙鳳受衝擊後退數步:⋯⋯! f: U! Q2 `* L0 k* ]0 `0 ^  I
靜謐,肅冷,醞釀即將再開的風暴。
* i! w7 E3 G2 |+ b, ]& k2 ~道鋒天扇子:呀!+ x6 A; q* Z- V: D, H4 k6 @
疏樓龍宿(嗜血殺相):喝!7 k2 H4 Y( e" n! }
金陵寒鴉步出:天扇子,用明斷之淚!(丟去)
( C3 S9 ^1 }/ X/ e% V! ]* N道鋒天扇子接下:嗯!
) w4 N% [* R: i4 ]3 Q永遇樂疏樓龍宿(嗜血殺相):呀!3 L; ?" f3 X* x9 G6 Y+ B% t
道鋒天扇子順勢退開:玄風決陰陽!喝!9 c# t5 y9 Z" F7 h4 n
邪氣抵禦劇烈風濤,卻見明斷淚刃,順風流突破邪氣,命中龍宿!
( y; }/ i9 n/ q) p& H疏樓龍宿(嗜血殺相):啊!  F/ @. I, \* A# ]
道鋒天扇子瞬移上前:太真一氣!(順淚刃注入龍宿心口)* Y5 a( F2 O+ S$ P
(龍宿面貌變化,天扇子撤出淚刃)skyall.orzweb.net3 |! F2 A9 r; k4 l) Q  m% x4 R
疏樓龍宿:啊⋯⋯( F9 J2 x: ]+ d6 @6 ?/ S6 _" V
劍子仙跡:看來已無事了。
. V7 A" I  J1 H6 \9 askyall.orzweb.net疏樓龍宿額上帶汗左顧右盼手足無措:吾⋯⋯失態了⋯⋯
3 W' b7 _6 O$ ?1 x0 T8 N: K; y劍子仙跡:沒事就好。
. f( R6 Q3 n, Z2 T穆仙鳳:主人⋯⋯. @6 [" W5 B1 }1 J/ F# c9 c" G
疏樓龍宿:汝等安然,甚幸甚幸⋯⋯(黯然入內)skyall.orzweb.net5 M" ?' X8 @' j2 s
道鋒天扇子:疏樓龍宿——
# J. {& G; a- j* q" n2 E; A(龍宿停步)skyall.orzweb.net6 `( H% `) Q# _1 R- L0 ^4 J
道鋒天扇子:你無話可說嗎?
( P$ K9 A  w1 J. }) b3 t疏樓龍宿:事實如此,汝想聽吾說什麼⋯⋯(入內)
5 m6 `( a/ I# a4 G" i穆仙鳳:主人⋯⋯9 c  y9 W4 C5 W% U1 m  p
劍子仙跡:體諒好友現在的心情,讓他一人獨處吧。永遇樂/ Q( W  g: [0 e/ v( Q6 S+ J
道鋒天扇子:劍子仙跡!(將淚刃還與寒鴉,收回拂煦在手)吾十分失望!(天扇回復玉墜別在腰間)
& R, Y6 j7 c! l( x6 ?4 d劍子仙跡:⋯⋯skyall.orzweb.net' e) c& z* U+ w: A5 j' ^3 ^
道鋒天扇子:告辭!(負手騰雲離開)5 q* D* }) \( M
劍子仙跡:唉!真是計畫防不住變數!仙鳳,你照顧好友,吾要去追天扇子!
% n' v! q1 W  Q5 ?# b7 d穆仙鳳:好。
- z: {, E7 u! I" C2 l(劍子離開)( @9 M5 Q* Q1 b; d0 Q6 s
永遇樂: |1 t3 m7 K5 o
永遇樂* b" w0 |9 Q8 i  I; S" Y2 H0 {
第三幕【東海之濱,夜】
3 n7 U+ @7 O3 X: I# o! j9 c# d4 m1 _3 r  o1 s
東海濱,正欲回轉的錄瓊海,路遇佛爺點將。! @3 n: c1 I! I9 Y
玉佛爺(畫外音):罪鱷九凶牙之遺缺,賜你補上,為本座取得夜照玉獅!
  k3 e: i2 x- t' P$ z' E" B錄瓊海:謀奪夜照玉獅,錄瓊海弗許!喝!
& s4 [9 G( H2 d. T永遇樂錄瓊海劍戟在握,化變莫測。(對上金童、玉女)
7 D4 c- d, B0 o金童:殺!
8 c5 U% J1 u; z& u8 H. u4 Q6 o$ @0 wskyall.orzweb.net錄瓊海不與金童玉女糾纏,直逼鬼轎!孰料——
8 ^% C' y9 G( g. gskyall.orzweb.net錄瓊海幾招後飛出:哇!(嘴角見血仰倒在地)
# F5 p" T& M/ ^9 K$ v' g8 _玉佛爺:眾生皆罪,如來悲泣;(鬼轎消失,原地留下卍字血印)地獄不滿,誓不成魔!/ `5 M$ s, A" v
金童:依佛爺旨意!呀!——(釋出九凶牙附於錄瓊海之身)
( n+ [, o1 U: A8 f5 L( f$ Z$ }(錄瓊海睜眼,鬼魅綠光一閃)1 y* p. n/ @- u% N
金童:金童接引陰司路⋯⋯
- ?( k' [# Y$ S6 d玉女:玉女隨行離恨天,呵呵呵⋯⋯
- N* y  E* a: a/ r(金童玉女隨鬼轎飄離,錄瓊海起身跟隨)& [: G6 ]3 J/ z1 N* f3 o9 d$ B. u' Q

3 R$ o1 w! T9 ^- M0 }' q: |, m
5 E% L% Y/ l% R: P第四幕【空中,日】: j" S' M$ Y0 M% ]% s; Y

( \* k' `5 }  q) i8 w& ?劍子仙跡(畫外音):天扇子,等吾啊!(跳上天扇子所乘之雲). V1 S- `% t3 @) h" ]$ L- p
道鋒天扇子:下去!
8 U% V) _& N" O永遇樂劍子仙跡:別這樣,相識一場,你要離開,吾自該相送。9 w8 U& @! u% F
道鋒天扇子:你並非真心想送——(拂煦一揮,降落地面)你是來求吾回去!' _5 c, P) h2 ~% t: C1 J* F8 N
劍子仙跡:沒這回事,沒這回事!
3 `4 p5 A, o3 N$ n' F, U$ q8 hskyall.orzweb.net道鋒天扇子:嗯?8 E5 \; A/ ]: `, v* L: f- y* L- L
劍子仙跡:吾是來請⋯⋯你回去。
+ d3 ~1 a0 a2 J1 t' E- g8 S道鋒天扇子:吾拒絕,告辭!
0 C! Y6 h( J3 Q! m+ {) w' Y(劍子仙跡拉住天扇子飄帶)
* e3 }3 N" a; Q8 B4 B永遇樂道鋒天扇子被迫停步:劍子仙跡請自重。skyall.orzweb.net- Y1 |6 D+ e7 P+ X8 `
劍子仙跡放手:難得你光臨中原,也該讓吾一盡地主之誼,帶你瀏覽風光,品嚐佳餚,回報當初在凌虛之頂所受的招待!
* z3 c6 ^7 O. v% |& [$ p永遇樂道鋒天扇子:七仙之招待,自該報予七仙!
, r- ^3 p( Y/ }: a/ {1 J7 A5 iskyall.orzweb.net劍子仙跡:你是他們的前輩,更該厚待。
7 {1 q7 i1 n' {8 p! v道鋒天扇子:是不是吾不留下,你就會死纏到底?skyall.orzweb.net; _1 k+ l! r7 S. I
劍子仙跡:是⋯⋯也不是。
8 D2 t: H" I) Iskyall.orzweb.net道鋒天扇子:可否說清楚呢?
% s0 `9 Q$ E: Q2 b2 |; P4 N4 D永遇樂劍子仙跡:依照你對吾之行為的解讀,是;但若依照吾對自己行為的認知,不是。  g- u+ \: `) k, }
道鋒天扇子:敢問你之認知?
$ D4 \8 `7 [5 o  \) w1 N, P1 x劍子仙跡:我們算起來,已是朋友了,朋友之間,就是要多加相處,讓友誼更加堅固,所以這非是死纏,而是結伴。skyall.orzweb.net# [# c1 q1 h) D% i9 r# n
道鋒天扇子:你之解釋,甚是詳盡。(取下玉墜)" a. Z; @3 P. E- x' [: S3 ]
劍子仙跡:當然,吾明白你甚少與人交流,作為朋友——7 s& `" n3 K+ P. C# E/ v! L9 I
(天扇子變大玉墜為天扇)
8 T! r9 X; o) Q1 t劍子仙跡:天扇子!永遇樂9 X0 k. Z5 ]" P6 Q, o, F
道鋒天扇子:抱歉,告辭!——(天扇搧下)
1 N; @4 ~& a) p6 U/ k劍子仙跡:天扇子——(被搧飛)
. r6 B6 a0 Y$ T" u: f) e  y: Q6 y道鋒天扇子收回天扇別在腰間:回墟丘之頂!; Y( V# s+ V3 l, S) t9 o
(切入,東海之濱)
! h4 b7 ]+ ?9 ?& t* ]道鋒天扇子來到:嗯?現場殘留瓊海之真氣,錄瓊海曾與人在此激戰⋯⋯(見地上卍字血印)嗯?好奇特之血字——7 N7 O4 v7 u, z- _7 k- D& @8 \3 C( G
(血字蒸騰)
! }& ^& p  p6 I: z( P) }道鋒天扇子:如此做作,是想引吾一會,天扇子如你所願!(隨蒸騰血氣前去)2 [2 G% O3 S% Q
永遇樂8 k# E8 G; F: }# L% a* O

* m( I8 I8 n" V+ q  P0 [skyall.orzweb.net第五幕【定濤居,黃昏】
& J3 K# e& p3 s5 Q2 X1 k永遇樂
; a" q- T7 f$ [# H3 o6 ~9 M: c(青陽三人湖邊靜待)skyall.orzweb.net: J- v3 ?9 @! {, C
隱秀曾名,何異飛泉問君姓;四訪三請,世局傾頹誰與共?淵渟有跡,無波還待一生機;煙雨安寧,千帆洗盡候曾經。
* j4 [( _/ a& g, H; ~; E: a; y0 Z永遇樂豁青雲:月影,過了數日,妳可想到副道主會在何方?
/ H. p* l2 R- d$ f, N昔月影:師尊這次彷如人間消失⋯⋯
$ y: {. {. ~; ]  t青陽子:豁青雲聽令!* z7 o' B9 a! b/ O- n
豁青雲:道主,豁青雲在此!
* k2 f% s  Y3 |/ M2 q3 w, r8 P8 L永遇樂青陽子:吾命你為聖龍口副道主,暫時執掌聖龍口!& s) g" Z( ~5 T/ `: k! o* p
豁青雲:道主?; K* v. w/ j9 ?$ e, u
青陽子:吾欲暫離聖龍口。
! Q8 h1 L1 F8 Z; p, d! [" Y昔月影:道主為何如此?
' [) ?5 |* T" T+ P青陽子:九龍魂、馭龍主之事,吾有感自身不足,這段時間得九龍之助,亦非全然無功而,吾亦再進自身之功。, z/ ]+ z9 E" o8 W7 x
豁青雲:道主!豁青雲不會讓你失望,會全力復興聖龍口!6 Q6 P. V, F0 j& u6 M2 T
青陽子:很好,去吧!
' U$ _& T6 f0 x" N% K6 S9 T5 h7 X(豁青雲二人致意後離開)
( |4 N+ C" Q' E青陽子:靜濤,青陽相信,你定會安然回到聖龍口,吾定會讓你見到全然不同的龍腦青陽子!
4 r7 p9 X7 q2 v6 G6 b  X(切入,樹林之內)
! W% N. V, X) N3 ~% G: {5 E% Z% {豁青雲二人邊走邊聊:本來想說龍魂失、副道主失蹤,道主會受打擊,但想不到道主已想得更遠了。skyall.orzweb.net( I( b0 J: \( D3 i, [
昔月影:嗯。/ [: f: c  |# E) ]1 T* ~5 Q
豁青雲:不過副道主的下落,仍教人擔憂。
3 h$ t+ Z3 C' n8 c# @: i7 ^8 k8 k永遇樂昔月影:哎!吾亦感覺不對勁,好似⋯⋯再也見不到師尊了⋯⋯+ ^2 [& X- f3 o5 {; p! E
豁青雲:月影,放寬心吧!# @0 m: Q$ r! \) o( L  m# a8 {
昔月影:嗯。: k* t4 h( N5 s
(慢步走過一戴兜帽白衣白髮手拄拐杖之人)
% z1 u; v8 C. r; }5 B永遇樂昔月影:嗯?那是?(追去)
) Z% H: \2 h8 X. F* y永遇樂白衣人:咳咳⋯⋯
; P$ e- a! Q* k2 U! K5 `% r7 g1 Tskyall.orzweb.net昔月影:請留步!你⋯⋯師尊!  _" M# w0 C0 I; ]' y
白衣人趄趔:呃⋯⋯
' F; T( @- n5 |3 n" ^5 Y, B% Uskyall.orzweb.net昔月影扶住:危險!(看見白衣人樣貌,退後)嗯?你⋯⋯
8 B  e3 `& K6 ^. ^) I0 u白衣人:小姑娘有事嗎?
0 |8 y$ d4 D2 s# ]2 Bskyall.orzweb.net昔月影:老丈,失禮,是吾錯認,吾扶你。
; R2 ?0 T( a! E/ n3 Lskyall.orzweb.net白衣人:咳咳,多謝。(坐在一旁石上)小姑娘身邊這位,是你夫君嗎?9 A4 m7 x" |9 ]% n+ J2 L3 O' p
豁青雲:呃⋯⋯老丈你誤會了。永遇樂3 b( \' g  C; _
昔月影:他,還不夠格。skyall.orzweb.net6 B$ P/ b0 m# O0 p# f
白衣人:有好的對象,就要好好把握。對了,妳叫什麼名?
/ d& q' d, h' P0 Z# A昔月影:吾名喚⋯⋯惜月影,惜,是珍惜的惜。
4 h; \) J  F6 Q1 v5 x' \skyall.orzweb.net白衣人:惜月影⋯⋯好名字。+ e* H% r8 c7 s! k4 \% L
昔月影:是吾師尊取的名字,但他卻不知去向,老丈在這附近可有見過吾師尊?他叫淵渟無跡靜濤君。! ~. S% [7 K2 y2 T
白衣人:抱歉,吾沒見過,但相信你的師尊知道妳過得很好,就很安心了。  [7 B4 Q/ Q2 l1 }& }5 ]
昔月影:但願如此。老丈,需要我們送你回去嗎?
9 l: O8 ?! n6 Z  l9 Q永遇樂白衣人:咳咳咳⋯⋯不用了,我需要休息一下。
6 l* b8 f+ {0 t1 f( ]6 W! k7 \4 D! \" N昔月影:好,老丈你保重。(二人離開)
1 ^0 r* n; Q$ \2 f3 z" J白衣人看著二人背影:月影,豁青雲,最後能見到你們,吾也安心了,咳咳⋯⋯青陽,原諒吾這待死之軀,咳、咳咳⋯⋯不想給你無謂的麻煩,就讓靜濤君為該償之罪,靜靜離開⋯⋯(拐杖落地)永遇樂8 t$ Z% A# A; g; U' N1 S9 r! M
千里波濤為君成,夜闌託心異地尋。冉冉年華獨自老,杳杳興亡成敗輪。匣底長鳴不識憾,願付知音魚龍吟。
  y, r. }0 k9 ~(白衣人手垂下)
( ]# @/ j, }/ ^$ P: o2 q! [青陽子(迴響):答應吾,無論多久,一定要安然回到青陽子面前!
- X; G. y8 T* h  `) m白衣人撿起拐杖:都躺入棺材了,突然想到這句話⋯⋯是要吾如何闔眼⋯⋯(緩緩起身)青陽,你這句話說得輕易,但吾是要如何允諾?其實你是在懲罰吾吧?就不能讓人毫無牽掛地離開嗎?(緩步繼續走)咳咳⋯⋯靜濤君接下來的路,更艱難了⋯⋯, t$ I; b0 k  P- |6 ]

; n. I% _7 Y, i! x* m3 h  V- H  K( d' h. V
第六幕【青月坊房內,夜】
7 `( E1 r( ]4 o& H# X0 Z3 R, ^& Y" Q. X4 ^/ T  e( h
子夜深更,青月坊驚傳悚慄之聲。永遇樂& `/ d9 _* T! Z
往夕:啊!!啊⋯⋯% u  f9 J" m5 D
(蘭碧陰額抵畫板,沒了生息)
' X8 p; \8 Z4 e5 I; k* O; t* Bskyall.orzweb.net(切入,青月坊大堂,亮)永遇樂. _2 s) O! H0 T# r7 G
金縷衣伏在蘭碧陰身上:月姬!月姬⋯⋯怎會這樣啊?妳死得好慘啊!嗚嗚⋯⋯(抹淚)
, K" ?: c" f6 r8 w6 X% O+ U0 ]% |- @桐吟:往夕,妳說妳一人入房,便看到月姬慘死在房內?
, Y: [; X  }9 C4 o1 \往夕:是啦,小姐說她畫興正濃,特別晚睡畫圖。誰知我才準備茶回來,就發現主人的慘狀⋯⋯
! E6 F1 B$ B' @7 b3 [4 B' m桐吟:聽送朝與其他舞伎說,月姬待妳不好,甚至可說是百般凌辱?
; H: T! O- Q1 A/ h往夕:啊!大人此言,莫非懷疑往夕?
4 T' X5 u2 ^6 P+ C9 P永遇樂桐吟:緊張什麼!本捕辦案,有這麼淺薄嗎?聽說月姬在青月坊的人緣並不好,甚至可說是全樓上下都得罪了。
. m, v( f8 Y* ^, n5 I2 Q. f, b金縷衣起身:月姬確實多有嬌氣,但眾人相處已久,了解她心地不差,應不至因此招來禍端⋯⋯
" i4 H% z$ g- w4 P桐吟:是不是因此致禍,是本捕說了算,不是妳可以論斷!
: e6 y8 h* ~& P7 ~2 R6 l$ g2 c金縷衣:啊,是!是老身多言!skyall.orzweb.net+ ~. Z( C6 y% G& a
(明河影來到)永遇樂  l+ F* t& x) O7 k
桐吟:館主來得慢了。skyall.orzweb.net: o& \  T* Z4 T8 Q
明河影徑直走到死者身邊檢視:嗯⋯⋯5 r, C# ^  u7 L- O9 O, L0 b
桐吟:怎樣?館主看出什麼?skyall.orzweb.net7 |+ G: e. a) _+ k
明河影:屍體全身上下,除了後腦髮間的血點傷口,別無外傷,內臟更沒受掌勁內傷,所害之症狀,表示僅以這點血口,凶手便取了她之性命。4 X6 Z' c7 q, L# v
金縷衣:什麼啊?後腦頭髮之中有傷口?7 U6 e" f! }: {" t" ~
明河影:傷口很隱密,難查察,這是因凶器如絲線一般,很特別,在它抽回剎那,能將原貫入之傷口,拉回原狀撫平閉鎖,只留血點。可以想見,凶器上可能有倒鉤紋之設計,而依遺體變化判斷,她應死在兩個時辰之前。
& K: O) K+ _5 ?* A9 r桐吟:兩個時辰之前?那也差不多是往夕發現死者之時,在那之前,眾人可有察覺什麼異狀,或聽到什麼?
, o+ l9 G& X1 D永遇樂老駝:聽送朝說,她與往夕同行送茶時,有聽往夕講起聽見一聲莫名弦音。雪姬在房內,好像也有聽到。skyall.orzweb.net+ Y% O" y* {- \- |- Z* |
梅開玉:嗯。/ M+ ]& J/ m5 Q: ~2 Y( d1 c& X
桐吟:喔?絲線、弦音⋯⋯案情愈來愈趣味了,來人啊!先將證人往夕押回!
& @' L. _' B" y2 f; M# ^6 p: n6 p8 tskyall.orzweb.net(往夕被捕頭帶走)8 s/ b4 U$ D8 c  L3 p% {: L' a
金縷衣:啊!往夕!往夕⋯⋯
' F5 l9 w; u2 j! ?永遇樂明河影:此案吾感覺另有蹊蹺,要往六博山庭,與令公討論。
- y+ ?' {2 y4 L# G4 g3 _9 B, u桐吟:那麻煩館主轉告吾師尊,請他放心,明天就是師尊壽誕的大日子,桐吟這就往風濤十二樓調閱資料,很快就會破案!
1 G) g4 Q& Y8 h- O* b8 j明河影:哈!(離開)
8 b# j: n0 s) _3 K* N* q* `2 I(暗處竹幽人)
( v# [8 B! P( m: E2 [/ f(切入,六博山庭,日)" K. p4 {; T' M; A( q- q
上官爭先聽罷:竟有此事?
+ E9 |" a# S2 l+ u明河影:令公沒發覺這種死狀似曾相識嗎?
; y, S5 [3 ~9 o: t上官爭先:嗯⋯⋯元守默,你退下!; `( L: ?5 d& x' ~5 u
元守默:是。(退至暗處)
( k! ^- W) k3 ?$ M: bskyall.orzweb.net上官爭先:明河影,吾知曉妳所指,是當年罪鱷九凶牙排行第七,以一絲弔命,讓南域百姓聞之色變的冷血殘紅。
0 Y. H3 `( o) _, t& F明河影:難得令公還記得這個名字。永遇樂- ?1 q) D. l' ^8 ^7 K  N& s
上官爭先:不可能!這是可能是模仿犯案,因為當年的他已死了,這是老夫當年親自確認之事實,亦在那時偵破結案!
4 V% \2 B( ^) S2 h' n6 f, T明河影:但時至今日,當年他慣用的凶器血硃砂,仍一無所獲不是嗎?而這死狀,不也極似被血硃砂所殺之傷口?
- t& {, N8 O/ i5 ]上官爭先:這⋯⋯昔日冷血殘紅殺人掠貨,性惡兇殘,帶著未滿十歲的稚兒,犯下種種惡跡,當時由吾親自帶隊,日夜追緝,纏鬥數回,終於將他們父子困於破山神廟內——
+ @' W, U- F9 N$ e) W, A" K(切入,風濤十二樓)
' T3 A8 }0 h# F; t# t: x# a8 |永遇樂占雲巾:那時已有數名兵衙慘死在冷血殘紅手下,故令公下了格殺勿論的命令。就在困守破廟,進退無路之下,冷血殘紅父子引火自焚身亡,此案終告了結。當時令師還因破了此案,贏得不少的南域民望。
/ r9 V0 F  J: I2 [* ]0 X桐吟:哦,我還不曾聽師尊講起,那大約是何時之事?
8 R; Z' H1 J) \/ E( i: K3 c& d占雲巾:大約二十年前。
) n+ Z1 J0 i  g永遇樂(切入,六博山庭)skyall.orzweb.net  A. ^  Y/ T) k" h  b
上官爭先:如今相關人等皆已死絕,卻發生雷同命案,吾認為凶手另有意圖,故佈疑陣!skyall.orzweb.net* a' x- C: ~0 ~, D) B4 D
明河影:兇殺現場在青月坊中,死者雖言行得罪不少他人,但真會因此斷送性命嗎?耐人推敲。skyall.orzweb.net- l: {  b# q/ n- H9 T4 }( w1 }
元守默暗處靜聽:⋯⋯2 u& b8 [8 a) e/ @( N
上官爭先:那銜命捕呢?
: |6 j& e# ?# D3 v! G# L9 E明河影:正在風濤十二樓調閱資料,令徒還特意要吾轉告令公,他會查出真相,不使令公操心,看來他也是一片孝心。
4 O; i9 a6 {  @. r. o4 c# y3 Q永遇樂上官爭先:哈,那老夫就看他表現。
, k# m' j; u& Q* T* _8 a永遇樂元守默暗處神傷:⋯⋯skyall.orzweb.net; Z0 P8 M2 F' [$ u4 Y6 l
(切入,風濤十二樓)skyall.orzweb.net, f& d! m* O( ^) y  H
桐吟:吾既誇下海口,必將揪出此案元凶!鹿先生,告辭!(離開)6 i1 d- N" `! S8 [9 Q: j9 @
占雲巾:要能製作如此相同的傷口,可能性微乎其微,青月坊出入複雜,口供虛實難辨,桐吟只怕難以勝任,嗯⋯⋯看來當年所殘存的線索,現在正要衍生新的變故。圓缺!
' f: Z! N; }6 r0 h( g" z圓缺上前:先生。永遇樂. ]: D0 x! [( t  f
占雲巾:將這些物件送至麒麟閣,交予琴狐——" F0 g4 T" z7 p$ V
圓缺接下長匣:這是?skyall.orzweb.net8 [8 q/ f' Q' x! D
占雲巾:如此如此,這般這般——。
9 U9 `9 f& ]$ c. y0 Y圓缺:嗯。(離開)$ a& P2 E) b/ ?/ a+ R5 N
占雲巾:血硃砂再現,是餘波盪漾,還是弔弄玄虛呢?⋯⋯這個時節,又是雪梅果盛產的時候⋯⋯(負手離開)$ \! x% L7 C$ ?0 K

- v+ x* a9 h# ]skyall.orzweb.net
0 `& o% j8 [% a3 p1 E9 S& }& d第七幕【麒麟閣,亮】
0 J2 n% V! v! y3 x* y, O1 z5 h& G" S$ e
大娘:駿兒⋯⋯呵呵,阿娘惜!(摸風霽月,湊近看)嗯?駿兒呢?我的駿兒呢?
* D0 m: k+ M. Y# L1 D  n9 Sskyall.orzweb.net風霽月安撫:我們很快就會幫妳找到兒子,大娘別怕。
2 d  ?3 r: {6 `) h, o琴狐(畫外音):總算將羋麒麟安頓好了!(來到)
+ T' v3 M7 }. v/ o大娘:公山⋯⋯駿兒⋯⋯找⋯⋯skyall.orzweb.net# `9 X; `- u( m
琴狐:公山?此地多年前人口繁多,多聚集在河陽村,自從冷血殘紅犯案之後,居民紛紛遷移,早不復人煙。但此人之精神恍惚,必曾遭遇變故,故精神失常,身揹木牌,料是為尋人。skyall.orzweb.net8 x1 _: J# l( a  H6 C& C) A- r' G
風霽月:正是,只是喔詢問多時,大娘卻難以言語。
: S  o) K" N2 d- F# ~永遇樂大娘:尋⋯⋯尋!(衝上前拉住琴狐)
* D! i) c9 e2 v. O琴狐:大娘,妳想找人對吧?
+ b- Q6 h- j. w& eskyall.orzweb.net大娘:駿兒⋯⋯找駿兒——(轉身露出木牌尋子啟事)
* \/ Q$ U, T1 C! @" ]永遇樂琴狐:⋯⋯大娘之兩鬢已白,圖上之人卻只約十歲,此事想必發生至少二十餘年了,你卻堅尋愛子行蹤,但憑這點,琴狐傾盡全力,也會給妳一個水落石出!
# |' _. N; z' h; p大娘:好!尋⋯⋯尋⋯⋯' |5 v2 ~& z$ }0 s* I, a: i
琴狐:辰星姑娘,麻煩妳幫我將大娘帶到後院休息。! T/ F6 q7 f1 f9 r( Y
風霽月:隨我來,我帶妳到後院賞花,等駿兒回來。(將人帶下)% X5 C; m1 h/ B- j
琴狐:是圓缺——skyall.orzweb.net: V* E+ }: m% B6 A
圓缺捧長匣來到:鹿先生要我將此物交你。(置於桌上): P" _" Z5 z4 i7 M+ N+ u8 n( X. }
琴狐打開:這又是啥考題?(心想)不會是給羋麒麟的玩具吧?手腳真快!skyall.orzweb.net# o7 p4 R6 s. U
圓缺:鹿先生只說,冷血殘紅命案過後,他曾覺疑點,但欠缺證據,難以細究,這都是當時保留下來的證物。永遇樂7 O1 k8 w/ ]3 d% {1 z7 S% |4 W
琴狐:噢,證物,敝人明白了,多謝你還特別走這趟。永遇樂$ Q* j3 I9 R; L/ e
圓缺:該然,事既成,圓缺告辭!(離開)
& z4 ^& D9 y7 p# ^1 I小水仙(香玲瓏內傳出):琴狐仙,青月坊出事了,吾有事需要你幫忙,快過來一趟!
" }9 {" ?# w0 J3 M! r, G琴狐:我一定是今年沒安太歲,事情才會接二連三啊!$ M$ C6 m4 O6 P" n3 d
- k7 c: H4 _! ]" x4 ~0 m
永遇樂- T- Z9 E# m- |" h5 Q6 r% R
第八幕【青月坊大堂,亮】  d- G  X2 [9 g  i9 \$ @6 U
永遇樂4 E& K: h3 H2 w2 L" I
桐吟暗忖:奇怪,搜查滿樓,怎會找無任何凶器如絲線一般?2 b% K2 Q6 O/ w
金縷衣:捕爺你來得正好!剛才發現有人發信,說今夜有一法,可解開凶手是誰。/ `7 B! r; y" V, e
桐吟:哦?何人出此大話?永遇樂* a+ f9 K! e( q, n$ S8 c( D2 Q+ P
金縷衣:署名者自稱「火龍神探・福爾摩斯秦」——skyall.orzweb.net4 o# p4 _0 O) G+ X/ i# t, S9 U  C
秦假仙(畫外音):然也!(現身)世事如棋亦半仙,乾坤莫測是全賢。持刀抱劍藏萬貫,笑盡英雄半邊天!( V& g: E+ f  R) @, C6 x
金縷衣:人客倌,你是?
1 A3 ^2 H6 u1 U秦假仙:俗語在講,有眼不識泰山,珍珠看作老鼠屎,就是在講你們這些大目猴,竟然連本仙這隻招牌鼻都認不出來,這可是恁爸中原第一神探秦假仙的註冊商標,有版權的喔!
1 {' f+ Z! I( }: x* N: i金縷衣:秦假仙?中原名人,哎呀!說金縷衣有眼無珠!
/ z: }6 _& I/ W. |. `2 Xskyall.orzweb.net桐吟:哈!那又如何?莫忘了你現在腳踏誰的地,頭頂誰的天!永遇樂  ]+ x/ k$ L( ~% p$ v5 r$ v- e0 O
秦假仙:⋯⋯永遇樂* D" R! a2 L# e! {
金縷衣:桐吟捕爺息怒!* h6 |* k% w% b& r
秦假仙:嗨呀,你這個筒仔目十!
' T5 A$ J8 r. w3 ?桐吟:什麼筒仔目十!本捕爺桐吟!永遇樂- J( u+ W0 w% M, \# A" i5 h3 h- J
秦假仙:動車、洞房、撞球都一樣,腦袋不靈通,一世人做白工!' Z/ E6 ^- e0 R( s7 J
桐吟:放肆!你敢侮辱本捕爺!通行證拿出來!
& K1 ^9 d6 K! {! ]永遇樂秦假仙:通行證在這,別凶別凶!不然,我們來打賭,這樁命案本仙若無破案,我老秦任你處置;若真的被我破案,那以後我在南域的酒攤錢都給你負責,而且放心,破案的功勞都歸你,我不會佔功勞!  @$ S! t2 }4 N/ D- _, i. Q
桐吟:嗯⋯⋯(暗忖)令公壽宴在即,如能迅速破案,給令公添光,那紫綬王捕大位便非我莫屬!(說道)可以!我與你賭,就說出你如何破案?$ a: B: ]' S$ t1 e4 Q. G
(一旁小水仙、琴狐來到關切)9 }, M$ S5 t' o2 O1 H  I! ?7 E
秦假仙:此法乃中原正一天道刑天師親傳,名曰「嘛哩蓮夢籙」,曾破解無數疑案,只要施展,死者蘭碧陰今夜會來托夢於我,自道冤屈,那案情自然就水落石出!/ S9 \0 V. E; h% C; r1 r" o* a/ y
琴狐:這個沒鼻子的有意思。
1 i- Q* Z7 V/ D1 {0 Q小水仙:怎樣講?3 r) E& M3 S8 v3 F( r2 v
琴狐:請君入甕,凶手心生忌憚,一旦意欲滅口,加害於他,自會自投羅網。
  j; g, _/ G- b, f1 o永遇樂桐吟:喔?那金縷衣,速備一間上房,讓他即刻入夢!
2 \7 V0 {5 f3 U1 w秦假仙:什麼啊?我現在還睡不著耶,你這是強人所難!
/ l; ]# H2 ]9 w/ ]4 n5 U桐吟:一局通神斷案,豈容拖延?走!(按住)
/ d6 P4 p! Y! s% A4 L+ Oskyall.orzweb.net秦假仙被拖走:喂!劇本不是這樣寫的啊!你先聽我說完⋯⋯
- U, R4 l: k2 E) F* h) a琴狐:不用看了,桐吟立功心切,但此事本非簡單,他們要破案,還有得磨呢!
* u: E' V9 N# U4 y/ \* t小水仙:那我們先下去,少了一名舞姬,我需要你這名五璣幫忙。
7 T  x9 G0 N2 V% u/ b2 i& S琴狐:幫什麼忙?我又不好的預感⋯⋯
9 D9 y8 v! k+ J6 x. a永遇樂小水仙:哈,跟我來就對了。(拉走)
3 s3 c* n  P1 r永遇樂(切入,青月坊房內)6 }1 C, F  l7 W9 x3 k* \1 \
桐吟推搡秦假仙上牀:現在躺,馬上睡!
) l. d. k- {$ r/ Y5 j$ V5 a: M5 ?2 n秦假仙倒牀心裡苦:阿娘喂啊!怎會遇到這款的?
4 Y! k' x) E5 K; {( _桐吟:再有拖延,我就以欺詐與妨礙司法,將你定罪!
5 @+ c9 N2 Y# [" q) h& `! Z* y秦假仙:好啦好啦,我睡,我睡⋯⋯永遇樂! i" p) U5 {; P+ d! z% I) a: d
桐吟:⋯⋯
* j& X- x' h* i8 Z( f0 e秦假仙醒來:啊~睡得真飽~(起身)8 C# s# r7 N! ]0 {) B4 ?/ ^
桐吟:你終於醒了!
# k! Z; b  e6 @0 o金縷衣:死者蘭碧陰如何講?skyall.orzweb.net2 k3 T  Q6 y+ O0 t+ b
秦假仙:她講⋯⋯
" n6 O. P3 m9 t  C' O% B桐吟:她講什麼?你不就快講!
& o2 m) G; y4 R$ L. o( k3 N# j) y永遇樂秦假仙:我睡了有一點嘴乾——2 Z6 _- u; f  k9 v, m2 O
桐吟對金縷衣講:快給他茶!
. u# K, U; r# P+ V& c8 y( {(金縷衣前去取茶,秦假仙接過飲下)! a/ y+ ^! S/ U" e* E7 m4 B: _' y. t/ H
桐吟:睡也睡了,茶也喝了,還不快講啊!
, u) ?! ]% K" {& \6 c$ y! t0 y1 Qskyall.orzweb.net秦假仙:蘭姑娘說,她也沒看清凶手,死得真冤枉。
+ I/ n+ m! @/ g7 ], z8 E金縷衣:這⋯⋯
+ Z, U* h: N! a, `5 R桐吟:那凶手有什麼特徵?! @! M& s5 e6 l" b$ a) n
秦假仙:蘭姑娘一直哭,我只能安慰她,結果術法時間就到了。
4 p- ~. G5 |4 y2 W7 D永遇樂桐吟:那你再睡一次,若無問出真相,你也不用醒了!& P; I4 Y& t0 m2 A6 C
秦假仙:!好啦好啦,我再問就是了,你別急,先到外面等好了。永遇樂0 ~$ |2 @# G  B- c- M
桐吟:好,但我只給你一炷香的時間!(與金縷衣出來)
8 d/ P* m5 \. X5 q$ n( A& y/ b! o永遇樂秦假仙:唉呀!這個桐吟也真急性,(放下茶盞)我看我還沒破案,就先被他剝皮醃鹽,沒先落跑怎可以?溜!(做好牀上還有人躺得假象再溜走)
9 ~( i0 p- e. U2 g( O永遇樂(切入,房外)* p7 g9 B1 c/ h1 y
桐吟:嗯⋯⋯怎會這麼久沒動靜?
( T6 M" T% ?0 F金縷衣:有古怪!永遇樂" k7 ^" f( A" b6 z. V+ |
(二人入內)* \4 t# t6 Y  a% Y0 z8 \
(切入,房內)
: M$ Z1 f4 p5 L& F  b2 x% E1 tskyall.orzweb.net桐吟揭開偽裝發現已無人:可惡!逃哪裡去!(趕緊追下)! }1 ?, D9 F9 Q# k5 @( [
迎晝來到:坊主,明天就是令公壽典,現在鬧得雞犬不寧,該如何是好?
; U6 O- L* N6 l- p- @( h* g金縷衣:別管了,壽典事雪姬表現的時候,吩咐開玉務必平靜休息,不可壞了表演。) w# j. {* U$ a
迎晝:是。* z5 ]! m; k6 f
(切入,青月坊園內)& |( a$ @- M) @3 M0 A6 m1 R0 n
竹幽人:好了,易容好了。
, j. i: w/ F, ?5 F+ `9 k' ?如玉(琴狐所扮):竟然真的講我扮成舞姬!skyall.orzweb.net6 X, `. U( @8 V2 L
竹幽人:深入核心才能破案,不是你講過的嗎?
9 o+ `# M& Z" u6 s0 Z如玉:我是講過,但不是這樣深入吧?
( Y: u- w6 v9 h  eskyall.orzweb.net竹幽人:金縷衣我自會交代,需要有人頂替蘭碧陰,正好有一名好姊妹能歌善舞。
* Z  z! T1 @  Y9 @- L7 a: dskyall.orzweb.net如玉:那能先讓我看看妳將我打扮成怎樣嗎?2 P: R9 p& T: e5 H. u
竹幽人:哈,國色天香!
; t0 Y1 @! ^8 I3 a  C  t& b) V(秦假仙跑過)$ {! U$ G& l9 A" }8 ^
竹幽人:是方才那個人。6 v4 F0 v) _  S+ X$ t1 P; D) W6 Q
桐吟追來:可惡!人呢?嗯?是風姬姑娘,以及⋯⋯這位是?& K4 S* S& P1 ^( K
竹幽人:她是我的好友,叫⋯⋯如玉姑娘。(按踩琴狐腳)* k4 _: s& ], f- h
如玉:嗯。
! H5 i) ^. z. uskyall.orzweb.net桐吟:書中自有顏如玉,好名!(拇指)但如玉姑娘的聲好似⋯⋯
$ e) ^' G; ?0 O: \$ X3 l2 _; R竹幽人:她受了一點風寒。
" _; t1 b1 m  h* A+ }( `/ |桐吟:回頭我讓人準備一點薑湯,給兩位姑娘祛寒。
  N' L3 ~8 I2 {/ x8 f! vskyall.orzweb.net竹幽人:不礙事,銜命捕這樣匆忙,是有事嗎?永遇樂6 S  a# L! ~, u
桐吟:兩位可有看到一個無鼻的人從這個地方經過?
7 Q$ n+ @8 [2 q如玉:有——(指了另一個方向)永遇樂0 [: c) Y: r% u! r, q$ F* Q
桐吟:如玉姑娘好眼力,好,桐吟先行辦案,來日再行謝過,請!(追去)
0 h" h# p0 W! n0 Z% m0 l9 D- o竹幽人:你為什麼要幫那個人掩飾?
, {6 s: F0 {1 A永遇樂如玉:人不可貌相,此人乃上頂人才,來日必有大用。" U5 E' K6 H( k9 r) \& C
竹幽人:那現在呢?壽宴要停辦嗎?7 v2 w" q6 J& f3 k( R' O8 i
如玉:不用,戲照搬,只是這身裝扮——(掏出一面銅鏡,風一吹,鼻毛兼香腸嘴,)看到鬼!!* ^% k8 M) w# E, [& B
竹幽人:噗!0 X  A9 h; E3 z7 x7 ?/ R
如玉:嗯⋯⋯等一下!我好像想到什麼關鍵了⋯⋯
" Z& R, D5 F# {( c9 U0 j0 _3 ^  a永遇樂竹幽人:什麼意思?' E- A4 q& x  \9 Q* i" S; r2 u% t; x
如玉:壽宴妳先自己擋一下,我與風雲兒出去一趟。; u. h, v  u% p8 ~5 h+ q( f
(切入,青月坊外)% V6 c( b( j  @
桐吟追至停步:哼!不見人影!在南域你藏不了!先回見令公再說!
9 C. r2 j- Z/ z6 k/ O永遇樂(切入,荒山野嶺)" q$ E5 u, W7 o5 e# u& C* v& X$ M
秦假仙邊逃邊講:唉呀,怎會跑著跑著,就跑到這個荒郊野外了?(腳滑)哇啊!(摔落谷底,動彈不得)慘了⋯⋯我的腰椎⋯⋯救人喔!!永遇樂) w* U& y6 m4 _) j
6 h: A8 {# G. C: U% Z1 k3 Q! x

9 Y& X+ J+ K% r- ?# `. I! ^2 o+ [( {永遇樂第九幕【六博山庭,日】- w% ]" K% O3 ]5 v

7 {, g" Z" X/ L永遇樂(眾捕頭為令公壽誕裝點,令公坐鎮飲杯,元守默張燈)
, S( l2 z6 P# c9 m7 Y' ?7 f2 r桐吟:師尊請放心,這回徒兒絕不會讓師尊失望,一定盡快破案,給師尊作明日壽誕賀禮!
0 s9 J" V) r: u$ P* P6 F8 s上官爭先:那你可有找得凶器?
9 K2 c1 ~% [6 e$ {5 k, p桐吟:說也奇怪,徒兒已率員嚴搜全樓,並無類似之物。
8 |2 P+ C6 u% F永遇樂上官爭先:喔?
# o3 y0 p. c3 ]2 J6 i0 L" r: U桐吟:對了,徒兒如今想來,在問訊當中,這青月坊的長工老駝,好似對死者女婢往夕,特別關愛,後來我偷偷打探,果然這個老駝癩蛤蟆想吃天鵝肉,愛慕著往夕。永遇樂9 i3 J3 X: ?5 D9 {( D2 a
上官爭先:所以你猜測是這長工老駝,為替往夕長期受死者欺辱出一口氣,故有了殺意?
4 ?# k; c1 k, L1 B' E桐吟:嗯,雖只是推測,但老駝看似殘廢,卻底細難辨,故徒兒會對他特別留意。
3 R2 c/ J* t* U8 A9 s/ m上官爭先放下杯盞:記得,毋枉毋縱,這是為師長久的叮嚀。8 Z* f; @# f/ D2 t8 g1 Q2 y* S( p
桐吟:桐吟知曉,師尊這樣耳提面命,反像不信任徒兒了——(上前捶肩)
. O4 }" G- F. `- z, z4 m, n上官爭先:你啊⋯⋯這種撒嬌模樣,可不能被外人看見。- L/ i% ?+ G) f* d: p
桐吟:是是,一局通神的金章銜命捕,(退開)可是要體面風光!* k& }( v, m; E6 v, \1 j
(情報捕來到,令公注目)+ b* J, Y' Z+ z' V% o3 T
情報捕:啟稟令公與銜命捕,青月坊再傳凶案!3 w) W$ L; M% \0 o! V9 L
桐吟:什麼?!
8 z+ _4 W+ J  G* |, S元守默一旁佈置:⋯⋯* l7 N% u4 X; L  D% o/ B
(切入,青月坊園內)skyall.orzweb.net' ~2 ^2 c2 ~! ^
(明河影檢視死者)1 c, Y* f1 Y) @# n& F+ q+ ^
送朝伏在梅開玉身上痛哭:嗚嗚⋯⋯小姐!小姐啊⋯⋯
# k6 J8 Y* D  F9 m& v- A6 ^金縷衣:雪姬!雪姬啊⋯⋯! e+ ~9 b* S) X  }) G  h
(竹幽人一旁照顧昏厥老駝); u/ s/ [7 F$ q- G; V  N
迎晝端來茶盞:令公請用茶。
9 S1 F. ?  S% g0 W, R1 a3 |桐吟:師尊,你先用茶休息,此事讓徒兒來!館主,妳驗得如何?" l1 E! o; P& \8 p' D* R$ Z
明河影:與月姬相同的死法。此回傷口是由右邊太陽穴貫入,留下血點,死亡時間沒超過三個時辰。
5 n0 k8 I3 b& N+ k' M! L$ a0 g永遇樂金縷衣:嗚⋯⋯雪姬天生喑啞,個性溫柔和善,怎會遇害?# o# i/ ?( s2 I$ J+ [5 T
送朝:嗚嗚⋯⋯小姐⋯⋯(摟住)妳怎會齊送朝而去⋯⋯嗚嗚⋯⋯skyall.orzweb.net+ A& T$ p: b) F3 H
桐吟:這分明是目無法紀,挑戰公權力!雪姬的屍體是何人發現?skyall.orzweb.net1 Q8 A6 f  v/ [$ E  Z" u' o4 q0 H
竹幽人:是我。+ N- F2 Z  Y( X
桐吟:那老駝又怎會昏厥?
# b/ [% Y3 D. x! C1 i永遇樂竹幽人:約一個時辰前,吾經過花園,看見雪姬已斷氣倒在園中,一旁還倒著昏厥的老駝。
  P! B7 h( c% O- n明河影:老駝的後頸有被人重擊的新傷,致使昏厥。
& x2 s# N0 j2 S  M- A老駝醒來:呃⋯⋯
# a4 W0 z/ Y. {竹幽人:老駝,你清醒了?  i/ Y1 O: q$ j  a0 T
老駝起身:我怎會倒在這啊?(看見死者)啊!雪姬怎樣了?. p# k6 u' z& o
桐吟:老駝!你現在是命案關鍵人,說!昏倒之前,你看到什麼?
# k5 @* w' n; A- Pskyall.orzweb.net老駝:我⋯⋯天氣漸冷,送朝吩咐我送柴炭給雪姬。才來到花園,就看見雪姬倒地,後來,我就莫名被人由後面擊昏了,我也不知發生何事⋯⋯; o& e' u/ [, i% r( M$ X# b5 c& z* t
金縷衣:短短數日,青月四儷便少了兩個,雪姬又尤以舞技擅長,人客許多,這分明是有人刻意要讓我們生意做不下去!- N  e* G: A3 ~+ N8 Z& O" A8 {
明河影:令公,案情越來越棘手了。# l. }2 t1 R' ~+ X, P: P
上官爭先不慌不忙喝茶:金章銜命捕,你認為接續該怎樣查?# o2 F- @, M8 c3 \" b0 W0 ^
桐吟:令公請放心,此案難不倒我,凶手敢犯吾南域法紀,桐吟勢必讓他付出慘痛代價!明晚就是師尊壽誕,師尊儘管想著歡喜之事,切勿煩心!
* P/ x. U9 ~( B% d上官爭先放下茶盞:在此當下,(迎晝退下)南域發生連續命案,老夫還有心慶壽嗎?
' L7 g6 K% ^9 @9 a$ R永遇樂桐吟:令公壽誕是南域的大事,命案偵破雖是重要,但師尊更是重中之重!何況徒兒已依往例,請青月坊上下群美為師尊賀壽——(回頭)金縷衣,不是嗎?. g: J0 G/ U4 Q6 X
金縷衣:!是是是,為此,老身也準備數日,雖然雪姬擔綱主舞,如今遇害缺席,但老身也會儘速安排其他的舞伎代替!  w8 b+ u4 X5 g% u& {# o
上官爭先:嗯⋯⋯這⋯⋯6 O2 U6 v2 s1 c
桐吟:師尊,你就相信徒兒,此案你不用管啦,安心賀壽就對了!
+ Y8 I6 s, _( x/ \  w6 f上官爭先:好吧,就聽你一言。
  ?/ h1 Z4 M4 M. ^  \% W# E(切入,青月坊園外)1 b9 n4 l/ |. r; r5 v: p
(罪乞曠千秋來到,安撫跪地、十指齊斷的青竹丐)永遇樂( o) U% G' a$ s+ l; u
青竹丐:⋯⋯
4 T3 t3 Q* |# q6 G  H9 t6 ^2 Y! x% w- R

0 J* _, M: V' u- s! [第十幕【無著靜庵,黃昏】
  P6 p% w" L" R$ g" f  Q7 Z6 H永遇樂+ X* v5 s( c9 t
孤庵半掩門,竹外見前村。地僻山容靜,天陰日色昏。悠悠鐘磬,洗得盡人間百慮,(占雲巾沈重走來)可斷得了世情萬絲?
" l1 y* O$ |+ ]0 t. @. P) ?skyall.orzweb.net占雲巾抬手欲叩門卻又停下:⋯⋯
/ ]5 @8 \, V# B  V" c香如昔(庵內傳出):秀才郎,秀才郎,父子乘車入學堂。三年書,十年功,馬車載回狀元郎⋯⋯
7 a5 g  ~8 K5 v" S& m' X, M/ |& K7 F% ~占雲巾暗嘆:⋯⋯(轉身離開)skyall.orzweb.net( \1 V! C8 c* D
還音師太返回撞見:施主,是你⋯⋯
7 ?1 C7 Z0 }) q/ J$ m9 P占雲巾:!是師太⋯⋯
2 \# ]( S* w# {' Y8 k0 a) [9 x& b還音師太看了眼庵內又看回鹿巾:總在這個時節見到你,施主不進去看她嗎?. V1 r/ l0 ^+ T; C9 r* ]& T
占雲巾:如果她已得到平靜,就無須吾再叨擾。師太,這包雪梅糕,就勞妳帶入了。
) S0 f' Y9 ^) [! a$ r9 y- G& l還音師太接過:也好,她確實不宜接觸外人。
' l7 C; S- y. p7 S" p$ a7 |占雲巾:⋯⋯有勞師太了。(致意後離開)2 ^- I% {" X5 w8 l, _
還音師太:哎,有情便有苦,無論人情哪般。(來到門外)如昔姑娘,妳是一個不幸的人,也是一個幸福的人。芸芸這世情,誰說得準呢?(推門入內)- u! p/ U* T0 h
(切入,樹林之內)
6 d) s; b" C8 |- D( l. \8 @* U龜忘年:鹿老怪,你難道這一輩子不想見到她?看著你平時意氣風發,只有遇到她,才會意氣消沈⋯⋯8 b* k6 o. E" ~# z. j' U
占雲巾:讓我們辦正事吧。
8 W! h, f  [6 P  S5 M6 F, W6 ?龜忘年:你!本龜最討厭你這點!
# V5 l  n" _$ E- z永遇樂占雲巾:走吧!來去找一個關鍵人物!永遇樂2 K, M' q. |1 o' n% Q& w
龜忘年:誰?6 g, R" a" v1 v% H) s* A$ j
占雲巾:青月坊的前老闆。
  A9 y8 l4 I% Z- h永遇樂永遇樂2 g: F% `+ T7 t; J$ Q6 i8 r
skyall.orzweb.net5 [! X- P/ M0 O4 q: a+ h
第十一幕【罪人島外,夜】
4 }5 h# I, Z0 F8 h. tskyall.orzweb.net8 T, \; P5 G* O) F5 t2 X+ X9 T
道鋒天扇子來到:嗯⋯⋯瓊海之氣息十分細微,但人確實在此。skyall.orzweb.net+ Q5 t1 ?. i9 F% H
(天扇子深入,前方一人背對擋關)
1 L* x- J  ~( O, M: o5 t道鋒天扇子停步:瓊海,你無恙乎?* ^3 V8 Y7 F' W0 }0 f, B! ^. Y
(錄瓊海緩緩轉身,面上紅光一閃,起了鱗狀變化)
, L  F1 `2 I3 C6 U2 ]( L% T1 W. z7 J三鋒天扇子:嗯⋯⋯
6 L/ s) k* G, _. Q0 P錄瓊海:殺!(舉劍攻來)
. w7 z# m- }3 v8 b1 o6 r; E8 h* X道鋒天扇子拂煦纏上阻下攻勢:瓊海!你為何變得如此啊?
) O' a* r( a3 t$ i緊張緊張,本該亡故的錄瓊海,為何產生鱗狀異變,是否有更大的陰謀風暴在暗中醞釀呢?- R" J- B" z4 W# M, z) A/ G* ?4 u

8 Q9 ^; \% p1 ]3 C
- |+ S2 D* z' q9 U: @第十二幕【西風亭,夜】2 P% [2 p, R% I

( X: q! A8 k1 o# s; M% {劍子仙跡東瞧西望龍宿:嗯⋯⋯/ Y5 m$ t- m! A3 L$ P& \0 J, {
疏樓龍宿左閃右避:看夠了嗎?
- p  G) J! v& A# z1 j' F劍子仙跡:吾要將你顧好,萬一你又變臉,可是再也沒明斷之淚了。
" g: N2 z) `( l' Y疏樓龍宿:屆時,汝打算如何做?
* d: s3 ~$ G2 z7 v3 T劍子仙跡:當然是馬上帶著仙鳳與金陵寒鴉,溜之大吉。6 ^6 E' X, J0 |* C( r8 ]! G* v
疏樓龍宿:吾總算看清汝!
- F) J9 \  M  o, F) [* x& ]劍子仙跡:如何?
- E# L7 X* R: D# w疏樓龍宿:流水的友誼,鐵打的心。& x0 ]4 Y8 R; X5 s. r+ F; }
劍子仙跡:細水長流,真金不換,這就是龍宿與劍子的交情,相信你不會像天扇子一樣,誤解吾之心意。
: D- S5 A+ R. x# z# T+ q穆仙鳳二人來到:主人,你打算搬至何處?' G. W( y- K8 n
疏樓龍宿:嗯⋯⋯5 D) X0 B' L$ r; y
劍子仙跡:吾有主意——蜃樓雲!(揮袖一揚)好友,請!
/ q" \; s: P. }: ^* N! ^. n: Fskyall.orzweb.net霞光掩映,彩霧迷幻下,景色逐漸明朗。(四人入內)
/ {% x7 u( Z, n* J, n9 n# C0 f永遇樂(切入,宮燈幃,夜)永遇樂( Y7 J4 a& t$ D& I
只聞潺潺流水,清澈竹叩,綺繷花香撲鼻,爛漫燈華照眼,久違的宮燈幃,再度迎來摯友同臨。% a  s! |% _7 @8 f$ d
劍子仙跡四人走來:龍宿,如何?skyall.orzweb.net! ^8 L2 T; r8 `' G& U. P
疏樓龍宿:想不到汝還有浮誇的一面。
4 T  t- v5 E  T" j穆仙鳳:先生,這是蜃樓雲之效果?skyall.orzweb.net* I) |" {1 d7 C! [% P
劍子仙跡:凌虛七仙中,有一人精通仙器,他替吾改造蜃樓雲,可投射出一定範圍的空間,與實際無異。此地的一花一草,一水一木,可都是墟丘之頂所有,以後在苦境,隨時可以體驗海外仙氛。5 W: @% v! F+ Z0 Y
疏樓龍宿:仙凡共存,汝一去曠日費時,全用在建築宮燈幃了?1 B+ t5 C: B4 f9 p
劍子仙跡:忙裡偷閒罷了。吾寄放的紫金簫呢?
0 j; ]0 P! U; @& w+ E6 _疏樓龍宿:從未離身——(取出置於石桌上)1 A4 F! x' [3 R$ `# j7 d
劍子仙跡撫石桌上白玉琴:迎風潮,論英豪,龍劍清嘯,不負年韶。& Y$ P! P$ |- P7 Z8 |8 x
疏樓龍宿:攜琴簫,友松喬,閒吟一世,醉臥逍遙。; u+ S; ^- h# b/ E0 N9 ]
(劍子驀然按弦)
5 p, {0 U8 c( Y永遇樂穆仙鳳:先生?
4 F: [  U# I8 s: q劍子仙跡退步撫胸口:好友⋯⋯
' V2 P& t0 W' n# Zskyall.orzweb.net疏樓龍宿:!(上前扶住)
. L- a2 f: t# Q劍子仙跡一把打開:吾——(渾身真氣膨脹)
9 A$ u' Y/ w$ T% Nskyall.orzweb.net疏樓龍宿:劍子!
* A+ \# V" _1 w! o4 r- ~劍子仙跡真氣暴衝血濺散髮:啊!!
. F% U0 l' }1 N# Uskyall.orzweb.net疏樓龍宿:?!
. w, \4 Y9 D& }- N' X/ x4 k意外意外!劍子仙跡體內真元爆散,疏樓龍宿又該如何挽救至友性命?9 G; u7 _- p, R9 {1 e% n
1 T5 j) R+ p- p( A1 ^

- n/ o& S2 c% X- B. j第十三幕【谷底,夜】
" Y5 f& s# \0 N2 G* q
# H* `0 }8 C' w) _% H5 I秦假仙攤倒在地:救人喔!誰好心來救我啊?救人啊!誰好心來救我啊!skyall.orzweb.net% j! {: a0 _* a, N9 [* n
就在秦假仙氣力將盡之際,遠方傳來陣陣腳步聲。
  f6 X( p  T. C/ `破三臟(畫外音):五指山終於到了!菩薩有跟你講過,為師會來救你吧!
: a& m$ C- W4 `; i0 g8 {永遇樂秦假仙:什麼師,什麼菩薩?淨琉璃菩薩嗎?
0 k) _- a. w* b8 l破三臟(畫外音)手持法箍:休得胡言,戴上金箍,(給秦假仙戴上)從今以後,你就叫——悟能!
% H- P( D) }  y% w1 @( A& R秦假仙:??
* O1 ~  ^+ N  T" `2 R4 y- |5 }赫見——
/ e- `7 Q5 p  A1 W, G破三臟:⋯⋯
: k: k5 `" O) h* z2 ?& u2 e  J' W0 ]# Y
& Q0 I% \" K& s  c/ x, O% ?, P
第十四幕【山神廟,夜】. z! F8 d  E. E

# u1 {4 `9 ^% Z' a/ H# q, P% A風雲兒二人來到:琴狐,這個山神廟荒廢已久,我們帶大娘來這做什麼?
0 ]. A1 c# i* y' H9 E琴狐把玩一紅沙袋:我心內有一個猜測需要證實。這個山神廟,曾經是惡犯冷血殘紅和他兒子的藏匿之處,也是伏法之地。  z: I8 }' N3 Z5 j' W+ F
風雲兒:那你拿這個沙袋又是為何?skyall.orzweb.net+ V" E9 O5 G# A$ E% D. _
琴狐:當年風濤十二樓有派人紀錄查探此事,(風雲兒拿過查看)並在他們父子於河陽村藏匿之處,尋獲這枚沙袋,這是離奇之處。$ ?. h/ R8 p5 H* Y, b
風雲兒:不過一個小孩玩的沙袋,有什麼離奇?% J9 L7 e' v& i" |) J
占雲巾走來:精確來說,是女童玩的沙袋。永遇樂4 @: U) m; w6 }6 X9 N
風雲兒:是鹿先生!skyall.orzweb.net) @: F) b4 R& Z% b" @; n
琴狐:鹿巾老友,你也來了?
- w; A4 B: x- [0 w$ s; c( T占雲巾:是吾明白來此,必能找到你,怎樣?出給你的考題,你答得如何?. N' d* H+ {. P0 ]5 V
琴狐:你認為難得倒我琴狐嗎?
2 E2 n3 [8 h2 a" m  {  e& j占雲巾:青月坊連續命案,發生時機十分敏感——在上官爭先壽誕之前,而命案的死法與凶器,又與上官爭先當年所辦之案,如出一轍。琴狐小兵,你沒感覺很巧合嗎?
: l. T2 N6 I1 ~/ [+ s9 M琴狐:當然很巧合,但就是你給我這枚沙袋,讓我不得不將事情,想得更複雜。
. \2 e% ], P5 P9 L8 r占雲巾:哈,來此地之前,我去見了一個人,問一些事。! |4 u/ l* r4 i* T- F; l
風雲兒:哦?鹿先生去找誰呢?
* }6 r. M( y2 M* c. ~占雲巾:青月坊的前老闆,季連孫。
# o$ d! J1 a1 g琴狐:唉呀!不妙啊!
, D3 {( h# ~: f2 n5 Nskyall.orzweb.net(切入,六博山庭,夜)
% _# n/ U4 I! o7 j! f另一邊,六博山庭,張燈結綵,冠蓋雲集,正為令公賀壽,喜氣洋洋。8 l$ R) F1 D' v. [& ]$ J/ G7 |
春申昌:祝令公福山壽海,松柏長青!
+ }2 B( D/ U/ g, H5 C1 ?5 H& l. j公山弗擾:是啦,祝令公如日之昇,萬壽無疆!) b3 m2 F. O' P% e) a# ~" h
介子兜:祝令公日進斗金,長命永壽!
0 I7 G& w4 a2 ^; F& J4 Q- M( C永遇樂上官爭先:嗯,多謝諸位!(飲下鹿血酒)skyall.orzweb.net' {# r& C( A- i. \
桐吟:師尊,這罈鹿血酒,今夜讓師尊喝個過癮!(斟滿)
8 F$ X) `7 t, j" w" q) sskyall.orzweb.net上官爭先:你啊!就這個時候最聰明!+ D& f! S! G5 u
桐吟:哈哈哈!對了,坊主,吩咐妳準備的節目呢,該上場了吧?
1 n/ Z) l' j, `( @' s8 g金縷衣:哈,當然,依照往例,薰香、舞伎、琴樂已備好!
! [; {" S1 Y1 l/ Y# z(長工老駝送上薰香)
7 _! Y/ U+ ?8 T7 j永遇樂桐吟:那還等什麼啊!
6 r0 R; y$ n( \5 F8 W( z6 A+ {) Z金縷衣:是,為令公這一年來的辛苦,青月坊特別帶來這首金蓮舞,請令公與諸位共同觀賞,不吝指教!(拍掌)
3 t0 t8 E4 X# I( {6 |(竹幽人撫琴,迎晝三人獻舞)
( S. J& m0 W6 ~- c琴弦聲起,曼舞步移,裊裊爐煙中,一場始料未及的殺機,將指向何人?青月坊連續殺人之元凶,將近現形,他到底是誰?
) B* T, W6 E: Y: W3 iskyall.orzweb.net(切回)
6 ~+ F- v5 Q& A琴狐與鹿巾,有辦法逆轉殺機嗎?' U* h$ }3 [! E' S' j  C
(切入,谷底)/ Y; b' v8 }" @/ B6 u( C5 S! g- L6 O
秦假仙驚遇破玄奇,又將開啟何種意外發展?skyall.orzweb.net  U. A& R5 B: K
(切入,蜃樓雲・宮燈幃)skyall.orzweb.net0 r" L- f3 h5 Q! C
劍子、龍宿兩名至友的命運,會怎樣演變?
) M& u4 }% m0 w3 f(切入,罪人島)
9 W+ y0 o) n; A) A( z錄瓊海驚變強襲,天扇子又要如何化險為夷?預知一連串精彩結果,請繼續收看黃文擇布袋戲《霹靂靖玄錄》懸疑第五章《弦機・玄機》。
/ h6 L: _. m& r1 g
5 d. d  _1 J7 y7 zskyall.orzweb.net
4 p- @+ r* y  a0 k% O1 ]第十五幕【暗場】
% D# B( M: a6 {, qskyall.orzweb.net
/ x/ R, h$ y: Y(翻開《玄黃錄》,赫見「血鯤鯩」三字)( G0 g: L$ D9 Y2 _$ `
上古謎禍,宇內失衡,一時天外風雲。) S. j* q% c& ~8 k8 K& f9 }
(切入,天外・碎骨銀河)
) m: O  l' I- I0 N永遇樂騰越碎骨銀河,引動數則神秘,入境莫知所蹤。5 V5 N: J  Q% l- h
(切入,南域)! _9 ?" Y  f) \! t  S
玄黃紀載,火石天隕,南域蒙禍,百里海域,悉淪死亡三角洲。
- z- w, _$ k# i  x# n4 c/ U(切入,禁忌長城,日)
* W4 I) s- E, ^  i) `先者乃召軒昂五璣,啟夜照玉獅,轉鯤鯩五珠,共築禁忌長城。永遇樂5 a4 N# n" @/ x% z
(特寫凰覺背影,玄裳手中天扇)8 }" J3 n! I- t: C& y
從此,江湖流傳數則南域傳說——( ?7 R- I) d7 F3 u
(人物快閃)
4 Q. G* \- S7 _. v滌瑕劍,行無蹤,謎影之下,一劍驚八荒;- ]" p0 O1 n, e$ L! Y
鹿幘客,算無遺,風濤樓中,一卦定九洲;skyall.orzweb.net5 I# Z! w! y7 ^' {6 T9 r
絕琴人,藝無雙,江浪濤上,一曲傳十方。
$ x$ |8 O) A, |0 c, H+ s8 V" F. p永遇樂行義子,小三仙,鏟奸止惡業,濟危破疑雲;skyall.orzweb.net5 V" w4 b- y" F9 C/ A1 B
風月主,任雲行,隻字知天命,片語撥亂局;% E1 w) B9 x! j6 \& H
墟丘頂,天扇舞,夜照醞生機,玉獅起波瀾;永遇樂. ^. `3 ]% Q/ P0 d7 M, \" ^
海宇主,玉佛爺,焚夜造天祭,殛心鑄浩劫!
* k2 l2 C7 u' A% S五璣論戰,並鱗亂世,血譜一闕風雲史!4 ~  p* [. G+ ^$ Z. j7 I
道鋒龍首,仙影俠蹤,共題兩卷靖玄錄!

返回列表